Konfiguracja środowiska deweloperskiego PHP z Nginx w Ubuntu 11.04

Ten wpis został napisany dawno temu i może być już nieaktualny.

Opisywałem już jak przygotować PHP do pracy z Nginx w Ubuntu 10.04. W Ubuntu 11.04 (Natty Narwhal) procedura jest dużo prostsza za sprawą PHP 5.3 i obecnego w nim php-fpm. Ponieważ w międzyczasie udało mi się też ulepszyć swoją konfigurację Nginx dla PHP, postanowiłem opisać temat jeszcze raz.

PHP

Na początek instalujemy pakiety i moduły PHP (dobieramy wedle potrzeb):

sudo apt-get install php5-fpm php5-cli php5-common php5-curl php5-gd \
 php5-mcrypt php5-mysql php5-pgsql php5-sqlite php5-tidy php5-xmlrpc \
 php5-xsl php5-intl php5-imagick php5-xdebug php-apc php-pear

Wszystkie pliki konfiguracyjne do PHP i php-fpm znajdziemy w katalogu /etc/php5/fpm. Jednak na początek domyślna konfiguracja powinna nam wystarczyć.

Nginx

Instalujemy Nginx ze standardowymi modułami:

sudo apt-get install nginx

Zwykle pracuję z pseudodomenami .dev (kuba.dev, mojprojekt.dev itd). Wszystkie obsługiwane są przez jedną konfigurację (/etc/nginx/sites-available/dev):

server {
  listen 80 default;
  server_name *.dev;

  root /var/www/$host/web;

  access_log /var/log/nginx/$host-access.log;
  error_log /var/log/nginx/dev-error.log error;

  index index.php index.html index.htm;

  try_files $uri $uri/ @rewrite;

  location @rewrite {
    rewrite ^/(.*)$ /index.php/$1;
  }  

  location ~ \.php {
    # try_files $uri =404;

    fastcgi_index index.php;
    fastcgi_pass 127.0.0.1:9000;

    include fastcgi_params;
    fastcgi_split_path_info ^(.+\.php)(/.+)$;
    fastcgi_param PATH_INFO $fastcgi_path_info;
    fastcgi_param PATH_TRANSLATED $document_root$fastcgi_path_info;
    fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
  }

  location ~ /\.ht {
    deny all;
  }
}

Musimy ją uaktywnić:

sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/dev /etc/nginx/sites-enabled/dev

Uwaga: Szczegóły dotyczące poszczególnych opcji i dyrektyw Nginx opisałem w artykule "Konfiguracja Nginx dla projektów Symfony" (konfiguracja jest dość uniwersalna).

Konfiguracja systemu

Dodajemy siebie do grupy www-data i logujemy ponownie:

sudo usermod -a -G www-data kuba
sudo su kuba

Robimy to, aby później nie nadużywać sudo za każdym razem, gdy będziemy pracować nad jedną z naszych aplikacji. Wystarczy, że zadbamy, aby pliki należały do grupy www-data. Pozwalamy, aby wszyscy w grupie mogli tworzyć domeny:

sudo mkdir /var/www
sudo chown -R www-data:www-data /var/www
sudo chmod -R 775 /var/www

Definiujemy fikcyjne domeny *.dev w /etc/hosts (dużo wygodniej jest użyć dnsmasq, ale na początek plik hosts załatwi sprawę):

127.0.1.1 loki info.dev kuba.dev mojprojekt.dev

Testy

Tworzymy stronę testową:

mkdir /var/www/info.dev/web -p
echo "<?php echo phpinfo(); ?>" > /var/www/info.dev/web/index.php
chown -R :www-data /var/www/info.dev
chmod -R 775 /var/www/info.dev

Uruchamiamy php-fpm i Nginx:

sudo service php5-fpm start
sudo service nginx start

Gdy teraz odwiedzimy http://info.dev w przeglądarce, powinniśmy zobaczyć informacje o naszej instalacji PHP.

Jakub Zalas

Jakub Zalas

Architekt, Programista, Trener