Jakub Zalas

Jakub Zalas

Architekt, Programista, Trener